Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Ағылшынша-қазақша сөздік
қысқа дерек

Сайттың мазмұны 2013 жылы шығып, A, B және C әріптерінен басталатын сөздерді қамтыған үлкен Ағылшынша-қазақша сөздіктің І томына негізделген.

Сайт 2014 жылдың қарашасынан жұмыс істей бастады. 2015 жылы D әрпінен, 2016 жылы E әрпінен, ал 2017 жылы F, G, H әріптерінен басталатын сөздер қосылды.

Сөздіктегі мысалдардың басым көпшілігі Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English түсіндірме сөздігінен алынған.

Егер сөздікке қатысты сауалдарыңыз, ескертпелеріңіз, ұсыныстарыңыз, тілектеріңіз не қосымшаларыңыз болса, мына электронды почтаға жолдауларыңызды өтінеміз: engkazkz@gmail.com.

English-Kazakh Dictionary
brief information

The content of the site is based on the 1st volume of the English-Kazakh Dictionary, which was published in 2013 and contained words starting with A, B and C.

The site started functioning in November of 2014. In 2015 words staring with D, in 2016 – E, in 2017 – F, G, and H were added.

Overwhelming majority of examples is borrowed from the Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.

Should you have any queries, remarks, proposals or additions, please kindly write to engkazkz@gmail.com.

Англо-казахский словарь
краткая информация

Содержание сайта основано на 1-томе большого Англо-казахского словаря, изданного в 2013 году и охватывающего слов, начинающихся с букв A, B и C.

Сам сайт был создан в ноябре 2014 года. В 2015 году были добавлены слова, начинающиеся с буквы D, в 2016 году - с E, а в 2017 году - с F, G и H.

При составлении словаря за основу был взят Oxford Advanced Learners’ Dictionary of Current English.

Если у вас есть вопросы, замечания, предложения, пожелания и дополнения, просим направить на engkazkz@gmail.com.