Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
41
haemorrhoids [ˈhemərɔɪdz] n

(BrE) (NAmE hemorrhoids) (medical) геморрой, көтеу (тік ішектегі қан тамыры кеңейіп ауыратын сырқат) (syn: piles)

42
hafnium [ˈhæfniəm] n

(symb Hf) гафний (атомдық өмері 72 болатын радиоактивті хим. элемент, сұрша күміс түсті металл)

43
haft [hɑːft] n

сап, тұтқа (пышақтың, қарудың)

44
hag [hæɡ] n

(offensive) албастыдай әйел •I'm going to tell that old hag what I think of her! – Мен ол қақбасқа өзі туралы не ойлайтынымды айтпақпын!

45
haggard [ˈhæɡəd] adj

қажыған, мәңгірген (syn: drawn) •He looked pale and haggard. – Ол боп-боз болып, мәңгіріп тұрды. •a haggard face – қажыған жүз

46
haggis [ˈhæɡɪs] n

шотланд қарын бүрмесі (қойдың өкпе-бауырын турап, оны сұлымен, шөптермен араластырып қой қарнына салып пісіру)

47
haggle [ˈhæɡl] v

~ (with sb) (over sth) бағаны түсірмек болып айтысу, саудаласу •I left him in the market haggling over the price of a shirt. – Оны базарда жейдеге бола саудаласып/жейденің құнын саудалап тұрған жерінде қалдырып кеттім. •We spent a long time haggling with the authorities over our visas. – Визаларымызға бола мемлекет орындарымен көп айтыстық.

48
hagiographer [ˌhæɡiˈɒɡrəfə(r)] n

(formal) агиограф (әулиенің өмірі жайлы жазушы)

49
hagiography [ˌhæɡiˈɒɡrəfi] n

(pl hagiographies) (formal) агиография (әулиенің өмірі жайлы жазу)

50
hah

= ha