Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
31
haematite [ˈhiːmətaɪt] n

(BrE) (NAmE hematite) (geology) гематит (қызыл теміртас – оксидтер класының минералы; хим-қ формуласы Fe2O3; құрамында 70%-ке дейін темір болады)

32
haematological [ˌhiːmətəˈlɒdʒɪkl] adj

(BrE) (NamE hem-) [қ-з: haematology]

33
haematologist [ˌhiːməˈtɒlədʒɪst] n

(BrE) (NamE hem-) [қ-з: haematology]

34
haematology [ˌhiːməˈtɒlədʒi] n

(BrE) (NAmE hematology) гематология (қанды және қан ауруларын зерттейтін ғылым)

35
haemo- [ˈhiːməʊ]

(BrE) (NAmE hemo-) combining form қан(ға қатысты) •haemophilia

36
haemoglobin [ˌhiːməˈɡləʊbɪn] n

(BrE) (NAmE hemoglobin) гемоглобин

37
haemophilia [ˌhiːməˈfɪliə] n

(BrE) (NAmE hemophilia) гемофилия (қанның ұйымай тоқтамаушылығы)

38
haemophiliac [ˌhiːməˈfɪliæk] n

(BrE) (NAmE hemophiliac) гемофилиямен аурушы

39
haemorrhage [ˈhemərɪdʒ] n

(BrE) (NAmE hemorrhage) A.n 1.қан құйылу, (дененің ішкі жағында) қан кету •a massive brain/cerebral haemorrhage – миға көп қан құйылу •He was checked for any signs of haemorrhage. – Оған/Оның ішкі органдарына қан кетті ме тексерілді. 2. ~ (of sb/sth) (адамдардан, ақшадан) айырылу •Poor working conditions have led to a steady haemorrhage of qualified teachers from our schools. – Нашар жұмыс жағдайларының кесірінен мектептен біртіндеп білікті мамандар ағыла бастады. B.v 1. қан құйылу, (дененің ішкі жағында) қан ағу/кету •After the operation she started to haemorrhage. – Операциядан кейін оған қан құйыла/кете бастады. 2. ~ sb/sth (адамдардан, ақшадан) айырылу •The company has been haemorrhaging money for months. – Компания айлар бойы шығынға батып келді.

40
haemorrhagic [ˌheməˈrædʒɪk] adj

(BrE) (NAmE hemorrhagic) (medical) қан құйылғаннан, кеткеннен болған [қ-з: haemorrhage] •a haemorrhagic fever – қан құйылып қалтырау