Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
61
gallows humour n

(especially US gallows humor) тұрпайы қалжың

62
gallstone [ˈɡɔːlstəʊn] n

өтке байланған тас, өт қабы ішіне жиналған қатты нәрсе

63
galore [ɡəˈlɔː(r)] adj

(informal) көп мөлшерде •There will be games and prizes galore. – Талай ойын(дар) мен сыйлық(тар) болады.

64
galoshes [ɡəˈlɒʃɪz] n

галош (аяқ киімнің сыртынан киілетін резина аяқ киім) •a pair of galoshes – бір жұп галош

65
galumph [ɡəˈlʌmf] v

+ adv./prep. (informal) ебедейсіз, қалай болса солай жүру •Who's that galumphing around upstairs? – Жоғарыда теңселіп жүрген кім?

66
galvanic [ɡælˈvænɪk] adj

1. (technical) гальвандық, галваникалық (электр ағынын химиялық реакциялар арқылы алу) 2. (formal) күтпеген жерден аласапыран ететін, еліртетін, қоздыратын

67
galvanize [ˈɡælvənaɪz] v

(BrE also -ise) 1. ~ sb (into sth/into doing sth) қоздыру, елірту •The urgency of his voice galvanized them into action. – Оның тебірентер сөзі оларды қимылға итермеледі. 2. ~ sth (technical) темірді тот баспасы үшін) мырыш (цинк) жалату, мырыштау •a galvanized bucket – мырышталған шелек •galvanized steel – мырышталған болат

68
gambit [ˈɡæmbɪt] n

1.гамбит (шахмат ойнының басында бір фигурасын жегізу арқылы ортаны басып алу не жағдайды шиеленістіру үшін жасалатын жүріс(тер), сөз төркіні итальян тілінен: gambetto - шалу) 2.басым жағдайға жету үшін істелген бастапқы, бірінші істер, айтылған сөздер •The opposition have dismissed promises of tax cuts as a pre-election gambit. – Оппозиция салықты кесу жөніндегі уәделерді сайлау алдындағы айла деп жақтырмады. •His opening gambit at the debate was a direct attack on Government policy. – Дебаттағы сөзін ол бірден үкімет саясатын сынға алудан бастады.

69
gamble [ˈɡæmbl]

A.v 1.құмар ойнау, ақшаға карта ойнау, бәс тігу •~ (at/on sth) to gamble at cards – ақшаға карта ойнау •to gamble on the horses – бәйгеде (атқа) бәс тігу •~ sth (at/on sth) I gambled all my winnings on the last race. – Ұтқандарымның бәрін бәйгедегі соңғы жарысқа тіктім. •~ sth (on sth) (ауысп. мағ.) He's gambling his reputation on this deal. – Осы контрактқа бола ол бар беделін бәске тігіп отыр. •~ with/on sth (ауысп. мағ.) It was wrong to gamble with our children's future. – Балаларымыздың болашағын бәске тігу қате болған. 2. (phr v) *gamble sth away ақшасын, дүние-мүлкін құмар ойнап ұтқызу •Every weekend he drinks and gambles away his earnings. – Әр апта соңы ол ішіп, тапқанын құмар ойнап ұтқызады. *gamble on sth/on doing sth тәуекелге бару, бәс тіккен сияқты күйде болу •He gambled on being able to buy a ticket at the last minute. – Соңғы минуттарға дейін оның билеті болған жоқ. B.n тәуекел (ету), бәс тіккен сияқты күй •She knew she was taking a gamble but decided it was worth it. – Ол тәуекел етіп отырғанын білсе де, осылай істеген дұрыс деп шешті. •They invested money in the company right at the start and the gamble paid off. – Олар компанияға әу бастан ақша құйып, тәуекелдері өзін ақтады. •It was the biggest gamble of his political career. – Бұл саяси карьерасындағы ең ірі тәуекел еді.

70
gambler [ˈɡæmblə(r)] n

құмар ойнаушы •He was a compulsive gambler. – Ол беріле құмар ойнағыш еді.