Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
51
gallery [ˈɡæləri] n

(pl galleries) 1.галерея (өнер туындылары көрмеге қойылатын бөлме не ғимарат) •an art/a picture gallery – өнер/сурет (картина) галереясы •the National Gallery – ұлттық галерея 2.өнер туындыларын сататын шағын дүкен 3.галерея (жоғары қабаттың бүйіріндегі не арт жағындағы тұс) •to watch from the public gallery – галереядан/қоғам өкілдері орнынан қарау 4.галерея (театрдағы ең жоғарғы әрі аң арзан қабат) 5.галерея (ұзын, жіңішке бөлме) 6.(шахтадағы не үңгірдегі түзу) өткел 7. (idm) *play to the gallery көреңдеу, күпіну, қоқилану, қораздану

52
galley [ˈɡæli] n

1.галера (ежелгі Грецияда, Римде қолд-н ескекті әрі желкенді ұзын, жайпақ кеме) 2.камбуз, кухня (кеменің не ұшақтың)

53
Gallic [ˈɡælɪk] adj

Галлия(лық, -ның), галлдық (франциялық) •Gallic charm – галл сымбаты/тартымдылығы •He lifted his shoulders in a Gallic shrug. – Ол иықтарын галлдарша серпи көтерді.

54
galling [ˈɡɔːlɪŋ] adj

күйіндіретін, ызаландыратын •It was galling to have to apologize to a man she hated. – Өзі жеккөретін адамнан кешірім сұрағаны күйіндірді.

55
gallium [ˈɡæliəm] n

(symb Ga) галлий (ақ түсті сирек металл)

56
gallivant [ˈɡælɪvænt] v

~ (about/around) (old-fashioned, informal) қыдыру, кезу (syn: gad) •You're too old to go gallivanting around Europe. – Біраз жасқа келгендіктен Европаны айнала қыдыра алмайсыз.

57
gallon [ˈɡælən] n

(abbr gal.) галлон (Брит., Канадада 4.5 литр, АҚШ-та 3.8 л)

58
gallop [ˈɡæləp]

A.v 1. (+ adv./prep.) шабу, шоқырақтау •The terrified horse galloped off. – Шошынған ат шаба жөнелді. •The ponies galloped along the sand. – Понилер құммен шауып отырды. 2.атпен шабу •(+ adv./prep.) Jo galloped across the field towards him. – Джо оған қарай алқапты кесе шауып келді. •~ sth (+ adv./prep.) He galloped his horse home. – Ол аттың басын үйіне жіберді. 3. (+ adv./prep.) (informal) (кісі ж) қатты жүгіру, зыту (syn: charge) •She came galloping down the street. – Ол көшемен жүгіріп келді. B.n 1.шабыс, шабу, шоқырақтау (шабыс түрлері: майшоқырақ, жай шабыс, ағынды шабыс) •He rode off at a gallop. – Ол шауып кетті. •My horse suddenly broke into a gallop. – Атым кенет шаба жөнелді. 2.атпен шабу •to go for a gallop – атпен шабу •(ауысп. мағ.) She always lives life at a gallop. – Ол ылғи да шауып/жүгіріп жүреді.

59
galloping [ˈɡæləpɪŋ] adj

шауып, шаба, шоқырақтай •galloping inflation – ауыздықталмаған инфляция

60
gallows [ˈɡæləʊz] n

(pl gallows) (қылмыскерді асып өлтіруге арналған) дар •to send a man to the gallows – кісіні дарға асу •The public were waiting to see the hated hangman swing from his own gallows. – Жұрт жауыз дарға асушының өзінің аяғының салбырағанын көру үшін күтіп отырды.