Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
11
gabled [ˈɡeɪbld] adj

фронтонды [қ-з: gable] •a gabled house/roof – фронтонды үй/шатыр

12
gaboon [ɡəˈbuːn] т

(also gaboon mahogany) (экв. Африкада (Габон, Конго) өсетін) габун, қызыл ағаш

13
gad [ɡæd] v

(-dd-) (phr v) *gad about/around (informal, especially BrE) қыдыру, кезу •While he's gadding about around the world, she's at home looking after the children. – Күйеуі дүниені кезіп жүрген кезде, әйелі үйде балаларға қарауда.

14
gadabout [ˈɡædəbaʊt] n

(informal often humorous) қыдырымпаз, қыдырма

15
gadfly [ˈɡædflaɪ] n

(pl gadflies) (жылқы мен ірі-қараны шағатын) оқыра, бөгелек, сона, құмыр, оқалақ, сәйгел •(ауысп. мағ.) a political gadfly – ызыңдауық саясаткер

16
gadget [ˈɡædʒɪt] n

1. шағын құрал, сайман 2. гаджет (м.: смартфон, планшет, т.с.с.)

17
gadgetry [ˈɡædʒɪtri] n

(sometimes disapproving) гаджеттер [қ-з: gadget] •His desk is covered with electronic gadgetry. – Столында электрон гаджеттер үйіліп жатты. •Suburban schools gleam with modern gadgetry, while inner city schools lack basic textbooks. – Қала маңы мектептері қазіргі заманғы гаджеттерден жарқыраса, қаланың кедей бөлігінде қарапайым оқулықтар жетіспейді.

18
gadolinium [ˌɡædəˈlɪniəm] n

(symb Gd) гадолиний (хим-қ элемент, жұмсақ ақкүміс металл)

19
Gaelic n, adj

1. [ˈɡælɪk; ˈɡeɪlɪk] гэл, гәл тілі (Шотландиядағы кельт тілі) 2. [ˈɡeɪlɪk] (also Irish Gaelic) гэл, гәл тілі (Ирландиядағы кельт тілі)

20
Gaelic football n

(15 ойыншыдан құралған командалар ойнайтын ирландиялық) кельт/гәл футболы