Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
31
facetiousness n

[қ-з: facetious]

32
face-to-face

бетпе-бет, бірге-бір, оңаша A.adj a face-to-face conversation – оңаша әңгіме I deal with customers on the phone and rarely meet them face-to-face. – Клиенттермен телефон арқылы сөйлесемін, оңаша сирек жолығамын. B.adv He opened the door and came face-to-face with a burglar. – Ол есікті ашқанда ұрылармен бетпе-бет ұшырасты. (figurative) She was brought face-to-face with the horrors of war. – Ол соғыстың сұмдықтарымен бетпе-бет келді.

33
face value n

1.(билетте, т.с.с.) көрсетілген құн, өз құны •Tickets were changing hands at three times their face value. – Билеттерді қолдан үш есе қымбатқа сатып жатты. •We paid $100 for tickets that had a face value of $50. – Құны $50 деп көрсетілген билеттер үшін $100-дан төледік. 2. (idm) *take sth at face value көргеніне сену, илану •Taken at face value, the figures look very encouraging. – Былай алып қарағанда, көрсеткіштер жаман емес сияқты. •You shouldn't take anything she says at face value. – Оның айтқанына рас екен деп сене бермегін.

34
facia

= fascia

35
facial [ˈfeɪʃl]

A.adj бет(ке қатысты), беттегі a facial expression – бет әлпеті facial hair – бет түгі B.n бетті косметологиялық тазалап, жақсарту

36
facially adv

[қ-з: facial] Facially the two men were very different. – Екі еркектің келбеттері бір-бірінен кәдімгідей өзгеше болатын.

37
facile [ˈfæsaɪl; NAmE ˈfæsl] adj

(жақтырм) 1.қалай болса солай жасалған, атүсті, орашолақ (syn: glib) a facile remark/generalization – орашолақ сөз/қорыту It seems too facile to blame everything on his mishandling of the crisis. – Оның дағдарысты дұрыс игере алмағанына әрнәрсені кінәлау орынсыздау сияқты. 2.(formal) оп-оңай келген a facile victory – оңай жеңіс

38
facilitate [fəˈsɪlɪteɪt] v

~ sth (formal) сеп болу, септігін тигізу, болысу, қолғабыс ету, дем беру The new trade agreement should facilitate more rapid economic growth. – Жаңа сауда келісімі шапшаң экономикалық өсімге сеп/түрткі болуы/дем беруі тиіс. Structured teaching facilitates learning. – Салалық оқыту жақсы білім алуға қолғабыс етеді/дем береді.

39
facilitation [fəˌsɪlɪˈteɪʃn] n

[қ-з: facilitate] the facilitation of international communication – халықаралық коммуникацияға/байланысқа сеп болу

40
facilitator [fəˈsɪlɪteɪtə(r)] n

1.болысушы, қолғабыс етуші, жәрдемші, дем беруші The teacher acts as a facilitator of learning. – Мұғалім оқуда жәрдемшінің рөлін атқарады. 2. (formal) дем беруші, үдетуші