Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
21
face powder n

бет опасы (пудрасы)

22
face time n

(NAmE, informal) (жұмыста) сұхбаттасатын, әңгімелесетін уақыт

23
facecloth [ˈfeɪsklɒθ; NAmE ˈfeɪsklɔːθ] n

(BrE) = flannel

24
faceless [ˈfeɪsləs] adj

(жақтырм) сүреңсіз, келбетсіз faceless bureaucrats – енжар бюрократтар faceless high-rise apartment blocks – келбетсіз/сыйықсыз зәулім көпқабатты пәтер үйлері

25
facelift [ˈfeɪslɪft] n

1.(бет) терісін тарттыру (косметикалық операция жасау) to have a facelift – бет терісін тарттыру 2.әсемдеу, ретке келтіру The town has recently been given a facelift. – Жақында кенттің етек-жеңін жинады/кентті біраз ретке келтірді.

26
face-off n

1. (informal, especially NAmE) айтыс, сайыс, егес a face-off between the presidential candidates – президенттікке үміткерлер арасындағы егес There were minor face-offs between demonstrators and police. – Демонстранттар мен полиция арасында аздаған егес болды. 2.(хоккейде) ойынды бастау

27
face-saving adj

абыройын сақтайтын a face-saving compromise – абыройын сақтайтын ымыра/мәміле (компромисс)

28
facet [ˈfæsɪt] n

1. ~ (of sth) қыр, жақ Now let's look at another facet of the problem. – Ал енді проблемаға басқа қырынан қарап көрелік. The report examines every facet of the prison system. – Баяндама түрме жүйесінің барлық қырына көз жүгіртеді. the many facets of rural life – сан қырлы ауыл өмірі 2.асыл тастың бір жақ беті

29
facetious [fəˈsiːʃəs] adj

жасамық қылықтар істеген, қылымсыған, мүләйімсіген (syn: flippant) a facetious comment/remark – қылымси сөйлеу Stop being facetious; this is serious. – Мүләйімсігеніңді тоқтат; мынау бір оңған мәселе емес.

30
facetiously adv

[қ-з: facetious]