Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
41
earpiece [ˈɪəpiːs; NAmE ˈɪrpiːs] n

телефонның, т.с.с. еститін, тыңдайтын тұсы

42
ear-piercing

A.adj (дауыс, дыбыс ж) өте қатты, ащы •an ear-piercing scream – өте ащы шыңғырыс B.n (сырға тағу үшін) құлақ тесу

43
earplug [ˈɪəplʌɡ] n

(қатты дауыстан, судан құлақты қорғауға арналған) тығын

44
earring [ˈɪərɪŋ; NAmE ˈɪrɪŋ] n

сырға •a pair of earrings – сырға жұбы

45
earset [ˈɪəset; NAmE ˈɪrset] n

құлақсет (телефонды тыңдау үшін құлаққа кигізілетін нәрсе)

46
earshot [ˈɪəʃɒt; NAmE ˈɪrʃɑːt] n

(idm) *out of earshot (of sb/sth) естілмейтін жерде •We waited until Ted was safely out of earshot before discussing it. – Тед алыс кеткенше біз сөз бастамадық. *within earshot (of sb/sth) естілетін жерде •As she came within earshot of the group, she heard her name mentioned. – Топтағы әңгіме естілетін жерге дейін таяғанда ол өзі жайлы айтылып жатқанын естіді.

47
ear-splitting adj

(дауыс ж) құлақ жаратын, өте қатты •an ear-splitting bang – құлақ жаратын гүрсіл

48
earth [ɜː(r)θ]

A.n 1. (also Earth), the Earth Жер (планетасы, ғаламшары) •the planet Earth – Жер планетасы •the history of life on earth – жержегі тіршілік тарихы •the earth's ozone layer – жердің озон қабаты •The earth revolves around the sun. – Жер күнді айналады. •I must be the happiest person on earth! – Жердегі ең бақытты жан мен шығармын! 2.(қара) жер, құрлық •After a week at sea, it was good to feel the earth beneath our feet again. – Теңіздегі бір аптадан соң аяғымызбен қайта жер басқан неткен жақсы. •You could feel the earth shake as the truck came closer. – Жүк машинасы жақындағанда жердің дірілін сездік. 3.топырақ •a clod/lump/mound of earth – балшық топырақ/топырақ кесегі/үйілген топырақ •I cleaned off the earth clinging to my boots. – Ботинкама жабысқан топырақты тазаладым. 4.ін 5. (BrE) (NAmE ground) жерге қосылу, тұйықталу (электр тогы бар сымды жерге тигізіп, қауіпсіз ету) 6. (idm) *charge, cost, pay, etc. the earth (BrE, informal) көп ақша төлеу, удай қымбат болу •I'd love that dress, but it costs the earth. – Мына көйлекті жақсы көремін, бірақ удай қымбат екен. •If you want a house in London, you'll have to pay the earth for it. – Лондоннан үй алғың келсе, тұқым-тұқияныңның ақшасын төлеуің керек. *come back/down to earth (with a bang/bump)/bring sb (back) down to earth (with a bang/bump) (informal) «есін жиғызу, кіргізу», қалыпты жағдайға келтіру, ақылын кіргізу *go to earth/ground (BrE) бұғыну, тығылу, жасырыну *how, why, where, who, etc. on earth (informal) таңырқағанды білд •What on earth are you doing? – Не істеп жүрсің-оу, тегі? •How on earth can she afford that? – Бұған қалай ғана оның шамасы жетеді екен? *be, feel, look, taste, etc. like nothing on earth (informal) өте нашар болу, сезіну, көріну, тату *on earth нығарлай айтқанда қолд •Nothing on earth would persuade me to go with him. – Онымен баруға ешнәрседе мені көндіре алмайды. *run sb/sth to earth/ground (BrE) шарқ ұрып іздеп табу B.v (BrE) (NAmE ground) ~ sth жерге қосылу, тұйықталу (электр тогы бар сымды жерге тигізіп, қауіпсіз ету)

49
earthbound [ˈɜː(r)θbaʊnd] adj

1.жерде тіршілік ететін •birds and their earthbound predators – құстар және олардың жерде тіршілік ететін жыртқыштары 2. (literary) қарапайым

50
earthen [ˈɜː(r)θn] adj

1.топырақтан жасалған, жер •a primitive hut with an earthen floor – жер еденді тұрпайы лашық 2.күйдірген балшықтан жасалған, қыш •earthen pots – қыш ыдыс-аяқ