Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
31
earmark [ˈɪəmɑːk; NAmE ˈɪrmɑːrk]

A.v «ен салу», белгілеу, бөлу, арнау •~ sb/sth (for sb/sth) The money had been earmarked for spending on new school buildings. – Ақша жаңа мектеп ғимараттарын салу үшін бөлінген. •The factory has been earmarked for closure. – Заводтың жабылуы жоспарлануда. •~ sb/sth (as sb/sth) She was earmarked early as a possible champion. – Оған болашақ чемпион деп қарады. B.n (NAmE) белгі, сипат •The incident has all the earmarks of a terrorist attack. – Оқиғада террор шабуылының барлық белгілері бар (екен).

32
earmuffs [ˈɪəmʌfs; NAmE ˈɪrmʌfs] n

(наушникке ұқсаған) құлақ қорғанышы

33
earn [ɜː(r)n] v

1.(жұмыс істеп) табыс табу, ақша табу •~ (sth) He earns about $40 000 a year. – Ол жылына шамамен $40 000 табады. •She earned a living as a part-time secretary. – Ол жарты ставкадағы хатшы ретінде жалақы алды. •She must earn a fortune. – Оған көп табыс табу керек. •All the children are earning now. – Балалардың барлығы қазір ақша табатын халге жетті. •~ sb sth His victory in the tournament earned him $50 000. – Ол турнирде жеңіске жетіп, $50 000 тапты. 2.~ sth проценттік ставкадан, өсімнен ақша табу •Your money would earn more in a high-interest account. – Сіздің ақшаңыз өсімі/проценттік ставкасы жоғары счеттан көп табады. 3.жақсы аты шығу, беделге ие болу, құрметке бөлену, танылу; лайықты болу, еңбек сіңіру •~ sth He earned a reputation as an expert on tax law. – Ол салық заңы бойынша эксперт ретінде бедел жиды/аты шыққан. •As a teacher, she had earned the respect of her students. – Мұғалім ретінде ол өз оқушыларының құрметіне бөленді. •I need a rest. I think I've earned it, don't you? – Тынығуым керек. Өститіндей еңбегім сіңген болар, солай емес пе? •She's having a well-earned rest this week. – Келесі аптада ол маңдай терімен келген демалысын алады. •~ sb sth His outstanding ability earned him a place on the team. – Ол керемет дарындылығының арқасында топтан өз орнын алды. 4. (idm) *earn a/your crust (BrE, informal) күнгөріске жететіндей ақша табу •I've been an actor for 20 years, earning a crust wherever I can. – 20 жыл бойы актер болып, шамам жеткен жерден нанымды тауып жүріп жатырмын. *earn your keep 1.баспана мен ас үшін жұмыс істеу 2.қажетіне қарай тынбай жұмыс істеу

34
earner [ˈɜː(r)nə(r)] n

жалақы алушы, табыс табушы •high/low earners – көп/аз табушылар •The survey revealed that top earners in the country tended to be men. – Зерттеулер көп табатындардың көпшілігі ерлер екенін анықтады. •Tourism is the country's biggest foreign currency earner. – Туризмнен ел ең көп валюта табады. •(BrE, informal) Her new business has turned out to be a nice little earner. – Оның жаңа кәсібі сүйкімді болғанымен табысы аз болып шықты.

35
earnest [ˈɜː(r)nɪst] adj

1.зейінді, ыждаһатты, ынталы •an earnest young man – зейінді жігіт •Despite her earnest efforts, she could not find a job. – Қанша шарқ ұрса да жұмыс таба алмады. •He was in earnest conversation with his father. – Ол әкесімен қызу әңгімелесіп жатты. 2. (idm) *in earnest шындап, шынымен, рас, расымен, нақты •The work on the house will begin in earnest on Monday. – Үй бойынша жұмыс дүйсенбі күні нақты/шындап басталады. •That was when our troubles started in earnest. – Ол біздің қиындықтарымыз нақты/шынымен басталған кезде болған. •You may laugh but I'm in deadly earnest. – Күлсең күле бер, бірақ мен бұны шын айтып тұрмын. •I could tell she spoke in earnest. – Оның рас айтқанын білемін.

36
earnestly [қ-з: earnest] adv

•He gazed earnestly into my eyes. – Ол менің көзіме зейін қоя қарады.

37
earnestness [қ-з: earnest] n

38
earnings [ˈɜː(r)nɪŋz] n

1.жалақы, табыс •a rise in average earnings – орта жалақының өсуі •compensation for loss of earnings caused by the accident – оқиғаға бола жоғалтқан табысты өтеу/компенсациялау 2.табыс, пайда •earnings per share – әр акциядан/өсімнен түсетін табыс •export earnings – экспорт табысы

39
earnings-related adj

(BrE) жалақыға, табысқа қатысты, байланысты •an earnings-related pension scheme – жалақымен байланысты зейнет жүйесі

40
earphones [ˈɪəfəʊnz; NAmE ˈɪrfoʊnz] n

құлақфон, наушник = headphones