Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
11
eagle eye n

«бүркіт көз», қырағы көз •Nothing escaped our teacher's eagle eye. – Мұғаліміміздің қырағы көзінен ештеңе де таса қалмады.

12
eagle-eyed adj

«бүркіт көз», қырағы көз (syn: hawk-eyed) •An eagle-eyed tourist found the suspicious package. – Қырағы көз турист күдікті орама тапты.

13
eaglet [ˈiːɡlət] n

бала бүркіт

14
EAL [ˌiː eɪ ˈel] abbr

(in the UK and Ireland) English as an additional language ағылшын тілі қосымша тіл ретінде (яғни, екінші тіл ретінде оқытылатын мектеп)

15
EAP [ˌiː eɪ ˈpiː] abbr

English for Academic Purposes ағылшын тілі академиялық мақсаттар үшін

16
ear [ɪə(r); NAmE ɪr] n

1.құлақ •an ear infection – құлақ инфекциясы •the inner/outer ear – ішкі/сыртқы құлақ •She whispered something in his ear. – Ол (қыз, әйел) оның (баланың, т.с.с.) құлағына бірдеңе сыбырлады. •He put his hands over his ears. – Ол қолдарын құлақтарының үстіне қойды. •She's had her ears pierced. – Оның құлағын тесті. •The elephant flapped its ears. – Піл құлағын қақты. •He was always there with a sympathetic ear. – Ол ылғи да бірдеңе естігісі келіп тұратын. 2. -eared (in adj) құлақты, құлағы •a long-eared owl – ұзын құлақты үкі 3.қағылез, есту қабілеті жақсы •She has always had an ear for languages. – Оның тілдерді ылғи да тез үйренетін. •You need a good ear to master the piano. – Пианино үйрену үшін есту қабылеті жақсы болуы керек. 4. бас, масақ, собық (егіннің дәнді басы) •ears of corn – жүгері собығы 5. (idm) *be all ears (informal) құлақ түрген •‘Do you know what he said?’ ‘Go on - I'm all ears.’ – «Оның не айтқанын білесің бе?» «Айта бер – құлағым түрулі». *be out on your ear (informal) (жұмыстан, т.с.с.) кетуге мәжбүр болу *be up to your ears in sth шаруасы бастан асып жату •We're up to our ears in work. – Жұмысымыз бастан асып жатыр. *sth comes to/reaches sb's ears (хабар ж) біреудің құлағына жету •News of his affair eventually reached her ears. – Оның оңды-солды жүретіні жайлы хабар ақыры әйелінің құлағына жетті. *sb's ears are burning құлағы шулау, біреуді өсектеу •All this gossip about Sarah – her ears must be burning! – Сара жайлы ел гу-гу етеді – құлағы шулап жатқан болар! *sb's ears are flapping (BrE, informal) «құлағы желпінуде», біреудің әңгімесін тыңдап алмақ болу *go in one ear and out the other (informal) (хабар, т.с.с.) бір құлағынан кіріп, екінші құлағынан шығып кету, тез ұмытылу, есте қалмау •Everything I tell them just goes in one ear and out the other. – Оларға айтқандарымның бәрі бір құлақтарынан кіріп, екінші құлағынан шығып кетеді. *have sth coming out of your ears (informal) аузы-мұрнынан шығу •That man has money coming out of his ears. – Оның ақшасы аузы-мұрнынан шығады. *have sb's ear/have the ear of sb біреуге кеңес бере алатын дәрежеде болу •He had the ear of the monarch. – Ол монархтың сеніміне кірген адам. *keep/have your ear to the ground құлағы түрік жүру, бәрінен хабардар болып отыру •The agent had no suitable properties on his books but promised to keep an ear to the ground for us. – Агенттің дерекқорында лайықты үй жоқ екен, алайда біз үшін құлағын түріп жүруге уәде берді. *play (sth) by ear есте сақтап (нотамен емес) музыка ойнау *play it by ear (informal) әліптің артын бағу, жағдаймен танысып барып қимылдау •I'm not sure how many people are expected - we'll just have to play it by ear. – Қанша кісі келетінін білмеймін – жағдайға қарай көрелік. •I don't know what they'll want when they arrive - we'll have to play it by ear. – Олар келгенде не істегісі келетінін білмеймін – жағдайға қарай көрейік. *shut/close your ears to sth тыңдағысы келмеу •She decided to shut her ears to all the rumours. – Ол гулеген өсек-аяңды естімеуге тырысты. *smile/grin/beam from ear to ear мәз-майрам болу, езуі құлағына жету *with half an ear жарты құлағымен тыңдау, онша мән бермеу

17
earache [ˈɪəreɪk; NAmE ˈɪreɪk] n

құлақ шаншуы •to have (an) earache – құлақтың шаншуы

18
earbashing [ˈɪəbæʃɪŋ; NAmE ˈɪrbæʃɪŋ] n

(BrE, informal) қатты, ызалана сынау •He got an earbashing for forgetting his girlfriend's birthday. – Сүйген қызының туған күнін ұмытып кеткені үшін ұрыс естіді.

19
earbud [ˈɪəbʌd; NAmE ˈɪrbʌd] n

құлақбүршік (титтей, құлақ ішіне киілетін наушник)

20
ear drops n

құлаққа тамызатын дәрі