Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
1
E [iː]

A.n (also e) (pl. Es, E's, e's [iːz]) 1.ағылшын әліпбиінің бесінші әрпі •‘Egg’ begins with (an) E/‘E’. - ‘Egg’ сөзі E/‘E’-мен басталады. 2.(music) ми (нотасы) 3.(оқудағы) ең төменгі баға •He got an E in/for French. – Француз тілінен ол «Е» алды. B.abbr 1. East, Eastern •E Asia – Шығыс Азия 2. (slang) экстази (Ecstasy) есірткісі •She had taken an E. – Ол экстази есірткісін ішіпті.

2
e- [iː]

combining form (in nouns and verbs) э-, электрон(ды) •e-commerce – э-коммерция/электрон(ды) коммерция •e-business – э-бизнес

3
each [iːtʃ] det, pron

әр, әрбір, әрқайсы(сы), әркім •Each answer is worth 20 points. – Әр/Әрбір жауап 20 ұпайға тең. •Each of the answers is worth 20 points. – Жауаптардың әрқайсысы 20 ұпайға лайық. •The answers are worth 20 points each. - Жауаптардың әрқайсысы 20 ұпайға лайық. •‘Red or blue?’ ‘I'll take one of each, please.’ – «Қызыл ма жоқ көк пе?» «Әрқайсысынан бірден аламын». •We each have our own car. – Біздің әрқайсымыздың өз машинамыз бар. •There aren't enough books for everyone to have one each. – Кітаптар әркімге бір-бірден беруге жететіндей көп емес. •They lost $40 each. – Олардың әрқайсысы $40 жоғалтты. •Each day that passed he grew more and more desperate. – Әр күн өткен сайын ол торыға түсті.

4
each other pron

бір-біріне, біріне-бірі, бірін-бірі •Don and Susie really loved each other. – Дон мен Сюзи шынымен де бір-бірін сүйген еді. •They looked at each other and laughed. – Олар бір-біріне қарап, күлді. •We can wear each other's clothes. – Біз біріміздің киімімізді біріміз кие аламыз.

5
each way adv, adj

(BrE) жүлделі орынға бәс тігу (яғни, бірінші, екінші, үшінші орын алса ұтады) •She put £5 each way on the favourite. – Ол үздік дегенге жүлделі орынға бәс тікті. •an each-way bet – жүлделі орынға бәс тігу

6
eager [ˈiːɡə(r)] adj

қызыққан, зейін қойған, тағатсыздана күткен (syn: keen) •eager crowds outside the stadium – стадион сыртындағы елеңдеген жұрттар •~ for sth She is eager for her parents' approval. – Ол ата-анасының құптауын сарыла күтуде. •~ to do sth Everyone in the class seemed eager to learn. – Кластағы әркім де оқуға зейінді көрінді. •They're eager to please. – Олар қолынан келгенін істеуге әзір/Олардың жаны қалмауда..

7
eager beaver n

(informal) белсенді, еңбекқор

8
eagerly [қ-з: eager] adv

•the band's eagerly awaited new CD – (эстрадалық) топтың жұрт елеңдей күткен жаңа компакт дискі •They eagerly accepted my offer of hospitality. – Қонаққа шақырып едім, олар қуана қабыл алды.

9
eagerness [қ-з: eager] n

•I couldn't hide my eagerness to get back home. – Үйге қайтуға асығатынымды жасыра алмадым.

10
eagle [ˈiːɡl] n

бүркіт (жыртқыш құс) •eagles soaring overhead – үстіде/төбеде қалқып жүрген бүркіттер