Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
41
daisy [ˈdeɪzi] n

(pl daisies [-ɪz]) 1. түймедағы, түймедақ (гүлдің түрі, орысша - ромашка) 2. (idm) *(as) fresh as a daisy one’s тап-тұйнақтай, жинақы әрі ойнақы *to push up daisies (ауызекі,қалж) өлі болу, қайтыс болу •I shall be pushing up daisies by the time the project is finished. – Бұл жоба аяқталғанша мен о дүниелік боламын.

42
daisy chain n

түймедақты (гүлден) тізіп істеген алқа

43
daisy cutter n

1. (крикет не бейсболда) ұрылған не соғылып, жербауырлап қозғалатын доп 2. жойқын қуатты бомба

44
daisy wheel n

принтерлер мен басқыш машинкаларда қолд-н шағын диск

45
dale [deɪl] n

(кітаби, жерг) аңғар, алап, алқап (әсіресе Солт. Англиядағы) •the Yorkshire Dales – Йоркшир алқаптары

46
Dalit [ˈdʌlɪt] n

далит (көне Үндістандағы ең төменгі каста өкілі) •the Dalits' struggle for social and economic rights – далиттердің әлеуметтік және экономикалық хатқар үшін күресі

47
dalliance [ˈdælɪəns] n

(көне қолд, қалж) жеңіл-желпі мінез, қылық; наздану, қылымсу

48
dally [ˈdælɪ] v

(көне қолд) (pt, pp dallied) 1. ~ (over smth) босқа, құры уақыт кетіру, уақыт ысырап ету •She dallies over her work and rarely finishes it. – Ол жұмысында бекер жүреді де ісін сирек тындырады. 2. (phr v) *dally with smb/smth (біреуге/бірн-ге ) жеңіл-желпі қарау •She merely dallied with him/his affections. – Ол (әйел) оған (еркекке)/оның (еркектің) жылы көңіліне жеңіл-желпі қарады. •to dally with a proposal – ұсынысқа атүсті қарау

49
Dalmatian [dælˈmeɪʃn] n

далматиялық (тықыр ақ жүнді, қара дақтары бар, ірі келген ит, Далматия – Хорватияның теңіз жағасындағы бөлігі)

50
damage [ˈdæmɪdʒ]

A.n 1. ~ (to smth) нұқсан, шығын, залал, зиян, зақым, жарақат, жапа, бүліншілік •serious/severe/ extensive/permanent/minor damage – ірі/ауыр/көлемді/оңалмас/шағын нұқсан, зиян, залал •brain/ liver etc. damage – миға/бауырға келген зақым •fire/smoke/bomb/storm damage – өрттен/темекіден/бомдадан/дауылдан болған зиян, зақым •The earthquake caused damage to property estimated at $6 million. – Мүлікке жер сілкінісінен келген нұқсан $6 млн-ға бағалануда. •The storm didn't do much damage.- Дауылдан пәлендей зиян келмеді. •Let's take a look at the damage. – Бүлінген тұсты көрелік. •I insist on paying for the damage. – Мен шығынның орнын ақшалай толтыруды талап етемін. •Make sure you insure your camera against loss or damage. – Сен өзіңнің (фото не видео-) камераңды жоғалудан я бүлінуден сақтандыр (яғни, ақша төлеп, сақтандыру полисін ал дег меғ). 2. ~ (to sb/sth) (біреуге/бірнәрсеге келген) зиян, кері әсер, нұқсан •emotional damage resulting from divorce – ажырасудан болған көңіл-күйдің құлазуы •damage to a person's reputation – адамның беделіне келген нұқсан •This could cause serious damage to the country's economy. – Бұның ел экономикасына ірі нұқсан келтіруі мүмкін. 3.damages (pl) айыппұл, штраф •He was ordered to pay damages totalling £30 000. – Сот оған £30 000 айыппұл төлеуді бұйырды. •They intend to sue for damages. – Олар келтірілген нұқсанның орнын толтыру үшін сотқа арызданбақ. •Ann was awarded £6 000 (in) damages. – Сот үкімі Әннге £6 000 штраф салды. 3. (idm) *~ what's the damage? (Brit, ауызекі) қанша тұрады, бағасы қанша (дег мағ) B.v ~ smth/smb нұқсан келтіру, бүлдіру, зақымда(н)у •The fire badly damaged the town hall. – Өрт қала кеңесі кеңсесін әжептәуір зақымдапты. •Several vehicles were damaged in the crash. – Жол оқиғасы кезінде бірнеше көлік зақымданды. • Smoking seriously damages your health. – Темекі денсаулықты айтарлықтай зақымдайды.