Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
1
D [di:] n

(also d [di:]) (pl D's, d's [di:z]) 1. ағылшын әліпбиінің төртінші әрпі •“'David' begins and ends with a 'D'/D” - “'David' (адамның аты) 'D'-мен басталып, 'D'-мен аяқталады. 2. (муз) ре (нотасы) 3. (оқуда, т.с.с. берілетін ең төменгі) баға

2
D 1

abbr, (US) Democratic, Democrat (яғни, АҚШ Дем. партиясы не оның мүшесі)

3
D 2

(кейде d) symb 500 санын білдіретін латын белгісі

4
d abbr

1. (Британияда бұрын қолд. тиын, монета) пенни, пенс (төркіні - латынның “denarius, denarii” сөздері) •2d stamp – құны 2d (2 пеннилік) марка (почтаның). •6d each – әрқайсысы(ның құны) 6d 2.= died (қайтыс болған, өлген деген мағ.) • Emily Jane Clifton d 1865 – Эмили Джейн Клифтон, 1865 ж. қайтыс болған

5
DA abbr

1. deposit account 2.(US) District Attorney

6
dab I [dæb]

A.v (-bb-) 1. (қолмен жай ғана) басу, тию •She dabbed her eyes (with a tissue). – Ол көзін (салфеткамен) басты. 2. ~ at smth •She dabbed a little perfume behind her ears. – Ол құлақтарының арт жағына сәл ғана әтір жақты. 3.(phr v) *~ smth on/off smth жеңіл жағу, тигізу я шертіп, қолмен қағып түсіру •to dab paint on a picture – суретке сәл ғана бояу жағу •to dab off excess water – артық суды (саусақпен) шертіп кетіру B.n 1.(a) болмашы, аз ғана нәрсе •She put a dab of perfume behind her ears. - Ол құлақтарының арт жағына сәл ғана әтір жақты. (b) (қолмен жай ғана) басу, тию (әрекеті) •He gave the cut a quick dab with a towel. – Ол жараланған жерді орамалмен басқылады. 2.dabs (Brit, slang) саусақ ізі, табы

7
dab II [dæb] n

1. Камбала сияқты жайпақ балықтың бір түрі (орысша: ершоватка, лиманда) 2. (Welsh, ауызекі) адам, зат •He’s in hospital again. Poor dab. – Ол қайтадан емханаға түсіпті. Бейшара-ай ә.

8
dab III [dæb]

(idm) *(be) a dab (hand) (at smth) (Brit, ауызекі) өте шебер •a dab hand at golf – гольф ойнаудың шебері

9
dabble ['dæbl] v

1.~ smth (in smth) суды шалпылдату •She dabbled her toes in the stream. – Ол аяғының бармақтарымен бұлақ суын шалпылдатты. 2. ~ (in/with smth) тиіп-қашып айналысу •He dabbles in local politics. – Ол жергілікті саясатпен айналысқан болады.

10
dabbler ['dæblә(r)] n

әуесқой •He’s not a dedicated musician, just a dabbler. – Ол кәсіби музыкант емес, жай әуесқой.