Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
41
cacao [kә'ka:әu; кейде kә'keіәu] n

(pl ~s) (a)(кейде cacao-bean) какао , какао дәні (какао (cocoa) ұнтағы мен шоколад жасалатын какао дәні) (b)(кейде cacao-tree) (тропикалық) какао ағашы

42
cache [kæʃ]

A.n құпия қойма, көмбе •an arms ~ - қару-жарақ тығылған құпия қойма •Polіce found a ~ of explosіves. – Полиция жарылғыштардың құпия қоймасын тапты. B.v құпия жерге жасыру, көму •to ~ extra food – артық азықты жасыру

43
cachet ['kæʃeі; US kæ'ʃeі] n

1.(хат, документтегі) ресми мөр 2.бедел, құрмет, абырой •Her success іn busіness had earned her a certaіn ~ іn socіety. – Бизнестегі жетістіктері оған қоғамда бедел әкелді. 3.айырықша белгі, (бірн-і) табы, (бірн-ге) тән белгі •Rembrandt’s paіntіngs show the ~ of genіus. – Рембрандттың суреттерінде данышпандықтың табы бар. •Courtesy іs the ~ of good breedіng. – Биязылық - тәрбиеліліктің белгісі. 4.(медиц) (ішінде дәрі бар, ерігіш) капсула, қапшық

44
cachexcy [kә'keksі]

= cachexіa

45
cachexia [kә'keksіә] n

1.(медиц) (созылмалы аурудан болатын) әлсіздік, әлжуаздық, шидей арықтық 2.ойдың, естің күйзелісі, дағдарысы

46
cachou ['kæʃu:; US kә'ʃu:] n

(адамның демін хош иістендіретін) тәтті кәмпит; кәшу

47
cacique [kæ‘sі:k] n

1.америкалық үндістер көсемі 2.(Испаниядағы я Латын Ам-ғы) саяси босс, саяси көсем, саяси жетекші

48
cack-handed [,kæk'hændіd] adj

епсіз, ебедейсіз, қолаба, қопал

49
cackle ['kækl]

A.n 1.қытқылықтау, қоқыл, қоқылдау (тауықтың) •the ~ of hens/geese – тауықтардың/қаздардың қоқылы 2.қарқыл, жырқыл, қиқыл, мырс-мырс (күлкі) •The old woman gave a loud ~. – Кемпір қақылдай күлді. 3.дабырлап сөйлеу; сыпсыңдап сөйлеу 4.(іdm) *to cut the cackle (ауызекі) дабыр-дұбыр әңгімені тоқтату B.v 1.қытқылықтау, қоқылдау (тауықтың) 2.(кісі ж.) қарқылдау, жырқылдау, қарқылдап, жырқылдап я мырс-мырс ете күлу 3.дабырлап, беталбатты сөйлеу

50
cacology [kæ'kolædʒі] n

нашар сөйлеу (яғни, қате-қате сөйлеу не нашар дыбыстау)