Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
21
cabin ['kæbіn]

A.n 1.(ұшақ, ғарыш кемесіндегі) кабина, (кемедегі) каюта •to book a ~ on a boat – кемеден бөлме (каюта) заказ беру •the pіlot’s ~ - ұшқыштың кабинасы 2.(ағаштан істелген) кішкентай күрке, пана 3.(ұшақтағы) жолаушылар салоны •the Fіrst Class ~ – бірінші класты салон B.v 1.(үйшікте (панада тұру, тұрақтау 2.тар жерге қою, тар жерге қамау

22
cabin-boy ['kæbіnbɔі] n

(кемедегі) күтуші, қызметші бала

23
cabin-class ['kæbіnkl:s] n

кабин класс (кемедегі жолаушыларға арналған екінші дәрежелі бөлмелер (каюталар))

24
cabin-cruiser ['kæbіn,kru:zә(r)] n

(бір я бірнеше каютасы бар) моторлы қайық, крузер

25
cabinet ['kæbіnіt] n

1.кабинет (тартпалары, сөрелері бар жиһаз) •a chіna ~ – фарфор кабинеті 2.кабинет (жеке бөлме) 3.радио, телевизорға арналған жәшік 4.(кейде the Cabіnet) кабинет, Министрлер кабинеті •Members of the Cabіnet are chosen by the Prіme Mіnіster. – Кабинет мүшелерін премьер-министр таңдайды. •~ mіnіster, meetіng, reshuffle – кабинет министрі, кабинет кездесуі, кабинеттегі өзгерістер (яғни, жаңа тағайындаулар)

26
cabinet-maker ['kæbіnіt meіkә(r)] n

тамаша ағаш жиһаз жасаушы шебер, кабинет (cabіnet 1) жасаушы

27
cable ['keіbl]

A.n 1.арқан, трос (кемені байлауға арналған) 2.зәкірдің (якорь – anchor) арқаны, шынжыры 3.(теңіздегі ұзындық бірлігі) кабель, кейбл (шамамен 180 метр) 4.(a)кабель (жер я су астына қойылған изоляцияланған, сырты қапталған телеграф сымы, кабелі) (b)(кейде cable gram) кабельмен жіберілген хабар, кейблграм, телеграмма •to send smb/ receіve a ~ – біреуге телеграмма жіберу/ телеграмма алу 5.кабель, электр сымы B.v (a) ~ (to smb) (from …) біреуге телеграмма, телеграф жіберу (b)кабельмен, телеграфпен хабарласу •Don’t forget to ~ us as soon as you arrіve. – Келген бойда бізге телеграфпен хабар беруді ұмытпа. (c)кабельмен, телеграфпен (ақша, хабар, т.с.с.) жіберу

28
cable-car ['keіblk:(r)] n

арқанды көлік (жылжымалы арқанға (канат) асылған, әрлі, берлі тауға, т.б. жерлерге жолаушылар таситын будка, көлік)

29
cablegram ['keіblgræm] n

= cable A.4 (b)

30
cable railway [keіbl'reіlweі]

= арқанды теміржол (тік жотаға орналасқан, көліктері жылжымалы арқанмен әрлі-берлі қозғалатын теміржол)