Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
31
baccalaureate [,bækә'lɔ:riәt] n

1.бакалавриат, бакалавр дәрежесі 2.Франциядағы, т.б. орта мектептердегі соңғы емтихан

32
baccarat(t) ['bækәrɑ:] n

карта ойынының бір түрі

33
Bacchanal ['bækәnl]

A.n 1.Бахустың (Вакхтың - қ-з: Bacchus) ізбасары, жолын қуушы 2. мас сауық-сайраншы, дырдушы 3.дырду, мас болған, құмарға батқан жиын-той, вакханалия B.adj дырду, әдептен шыға тойлаған

34
Bacchanalia [,bækә'neiljә] n

1.Бахустың (Вакхтың - қ-з: Bacchus) құрметіне арналған жиын-той 2. дырду, мас болған, құмарға батқан жиын-той, вакханалия

35
Bacchant ['bækәnt] n

1.Бахустың (Вакхтың - қ-з: Bacchus) абызы я тілектесі 2.тойқұмар, вакхант

36
Bacchante ['bækәnti] n

= әйел Bacchant

37
baccy ['bæki] n

(Brit ауызекі) темекі

38
bach [bæʧ]

A.n = bachelor I B.v to ~ it өзімен өзі өмір сүру, бойдақ өмір кешу

39
bachelorhood ['bæʧәlәhud] n

бойдақ(тық) өмір

40
bachelor I ['bæʧәlә(r)] n

бойдақ ер кісі •a confirmed ~ - сүр бойдақ, өмірі үйленбеген адам •a ~ girl – бойдақ қыз, әйел •~’s wife – қиялдағы әйел, бойдақтың арманы