Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
11
babe [beib] n

1.(көне қолд) = baby A.n 1. 2. (US slang) жас бикеш 3.пәк не тәжірибесіз адам 4.(idm) *a ~ in arms (a) әлі еңбектей алмайтын нәресте, сәби (b) (кейде *a ~ in the woods) пәк, тәжірибесіз, аңқау адам

12
babel ['beibl] n

дабыр, гәңгір, у-шу •a ~ of voices in the busy market – базардағы у-шу

13
Babel ['beibl] n

Бабыл, Вавилон (Ирак жеріндегі ежелгі қала, Құрандағы аңыз бойынша, онда адамдар аспанға жететін мұнара тұрғызбақ болғанда, Құдай олардың тілдерін әртүрлі етіп өзгертіп, ойларын іске асырмай тастаған)

14
baboon [bә'bu:n; US bæ-] n

1.бабун, бабуин (беті иттікіне ұқсаған африка я араб маймылы) 2. (ауысп. мағ.) дөрекі әрі ақымақ адам

15
baby ['beibi]

A.n 1.бөбек, сәби, нәресте, кішкентай •a ~ boy/girl – нәресте ұл/қыз 2.жануардың, айуанның шақасы, төлі, баласы •a ~ monkey, crocodile – маймыл, крокодил баласы, шақасы 3.балапан, шөже •a ~ bird – құс балапаны 4.(slang) (a) әдемі қыз, келіншек (b)жақсы көретін қызы, әйелі (c)кісі, адам, неме •He’s a tough ~ to have to deal with. – Ол бір істес болуға қиын тоңмойын неме. 5.зат, нәрсе •Is that car there your ~? – Әнеу көлік сенікі ме? 6.титтей нәрсе, зат •a ~ car – кішкентай машина 7. (idm) *to be one’s ~ тапқаны, жасағаны я қарамағындағы болу •It is your ~. – Бұл саған тиесілі жұмыс. *to leave smb holding the ~ біреуге ұнамсыз міндеттерді жүктеу *smooth as a ~’s bottom өте жұмсақ, үлбіреген *to start a ~ ауыр аяқ болып қалу *to throw the ~ out with the bath water құнды идеяны, жоспарды ақымақтықпен сыртқа тебу B.adj 1.бөбектің, сәбиге арналған, т.с.с. •a ~ carriage – сәбилерге арналған арба 2.сәбидікіндей, баланыкіндей •~ face – балабет, сәби жүзді C.v (pt, pp ~ied) еркелету, аялау

16
baby beef ['beibi ,bi:f] n

1.бордақыланған тайынша 2.соның еті

17
baby boom ['beibi ,bu:m] n

бала туудың күрт өсуі

18
baby faced ['beibi,feisd] adj

бала жүзді

19
baby farm ['beibi ,fɑ:(r)m] n

балалар бақшасының бір түрі

20
baby farmer ['beibi ,fɑ:(r)mә] n

бала күтуші әйел