Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
1
B, b [bi:] n

(pl B’s, b’s) 1.ағ-н әліпбиінің екінші әрпі 2.(муз) жетінші нота – си 3.реті, сапасы, т.с.с. жағынан екінші екенін білдіру үшін қолд. •B-road (Британияда) екінші дәрежелі жол 4.abbr b – born (туылған) •Emily Jane Clifton b 1800. – Эмили Джейн Клифтон, 1800 ж. туылған

2
baa [bɑ:]

A.n қойдың маңырауы, саңырасы B.v (pres p ~ing, pt ~ed, ~d [bɑ:d]) маңырау

3
Baal ['beiәl] n

1.(pl Baalim) 1.пұт, құдай (ежелгі семиттер (араб, еврей) табынатын кез-келген пұт, құдай) 2.жалған құдай

4
Baalim ['beilim] pl

of Baal

5
babbie ['bæbi]

(жерг) [қ-з baby A.n 1.]

6
babbit ['bæbit]

= babbitt

7
Babbitry ['bæbitri] n

тоғышарлық

8
babbitt ['bæbit]

A.n (техн) баббит (металл) •~ metal – баббит (кез-келген, қалайының аздаған сурьма я мыспен балқымасы, подшипниктерде үйкеліске қарсы астар ретінде қолд.) B.v баббитпен құю, астарлау, қаптау

9
babble ['bæbl]

A.v 1. бабылдау, былдырлау, міңгірлеу, гәңгірлеу •Stop ~ing and speak more slowly. – Былдырламай (гәңгірлемей) жайырақ сөйлеші. •tourists ~ing (away) in a foreign language – бөтен тілде былдырлап тұрған туристер •What is he ~ing about? – Ол нені айтып міңгірлеп тұр? 2.(су ағыны, т.с.с.) шарыл, сыңғыр •a ~ing brook – шарылдап жатқан бұлақ B.n 1.гәңгір, бабыл, былдыр, міңгір •to hear the ~ of many voices – сан дауыстың гәңгірін есту 2.шарыл, сыңғыр (судың)

10
babbler ['bæblә(r)] n

мылжың, бөспе