Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
41
aberrance, cy [æ'berәns, -si] n

ауытқу, қалыпты жолдан таю

42
aberrant ['æberәnt] adj

адасқан, ауытқыған, қалыптағыдан тайған •~ behaviour – оғаш мінез

43
aberration [,æbә'rei∫n] n

1.адасу; ауытқу 2.ақылдан алжасу; естен тану, есті жоғалту 3.ақау, кемшілік, дефект, мүкістік •an ~ in the computer – компьютердегі ақау

44
abet ['әbet] v

(-tt-) арандату, (жаман іске) итермелеу, үстулеу, дем беру *~ smb (in smth) •He was ~ted in this crime by his wife. – Бұл қылмысқа оны өз әйелі итермеледі.

45
abetment [ә'betmәnt] n

әзәзілдік, арандатушылық

46
abetter, abettor [ә'betә(r)] n

әзәзіл, арандатушы, сыбайлас

47
abeyance [ә'beiәns] n

(idm) *be in ~; fall/go into ~ (мәселе, заң, хақ ж.) уақытша күшін тоқтату, белгілі бір уақытқа тоқтап тұру т.с.с. •The question is in ~. - Бұл сұрақ тұйыққа тірелді. •This law falls into ~ when the country's security is threatened.- Елдің хауіпсіздігіне қатер төнгенде бұл заңға тоқтау салынады.

48
abhor [әb'hɔ:(r)] v

(-rr-) жек көрі , жиіркену

49
abhorrence [әb'hɒrәns] n

жеккөрініш, жек көрушілік, жиіркенушілік • to have an ~ of war - соғысқа деген жеккөрініші болу

50
abhorrent [әb'hɒrәnt] adj

~ (to sb) жеккөрінішті, жиіркенішті •Violence is ~ to this gentle nature. – Зұлымдық бұл нәзік жанға жиіркенішті.