Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
31
abdomen ['æbdәmәn] n

(анат., зоол.) іш, құрсақ, ішек-қарын

32
abdominal [æb'dɒminl] adj

іш, құрсақ, ішек-қарын •~ pains – құрсақ аурулары

33
abdominally [æb'dɒminәli] adv

34
abduct [әb'dʌkt, æb-] v

ұрлау, ұрлап әкету

35
abduction [әb'dʌk∫n, æb-] n

1.ұрлық, ұрлап әкету 2.абдукция (белгілі бір бағытқа денені бұрып өзгерту)

36
abductor [әb'dʌktә(r)] n

1.ұры, ұрлықшы, ұрлаушы 2.(анат.) абдуктор (бұлшық еттерді қозғалтушы)

37
abeam [ә'bi:m] adv

(теңіз) траверсте (кеменің жүрісіне перепендикуляр, көлденең бағытта)

38
abed [ә'bed] adv

төсекте

39
Abel ['eibәl] n

(інжіл) Авель

40
aberdevine [,æbәd'vain] n

шымшық (құс)