Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
21
abbacy ['æbәsi] n

(діни) 1.аббаттық, аббатство (католик монастры) 2.аббат атағы

22
abbess ['æbes] n

аббатиса (әйел) (католицизмдегі әйелдер монастрының бастығы)

23
abbey ['æbi] n

(діни) 1.аббаттық, аббатство, монастрь 2.аббаттық қауымы, ұжымы 3.бұрын аббаттық болған шіркеу не ғимарат •the Westminster Abbey – Уэстминстер аббаттығы (Лондонда)

24
abbot ['æbәt] n

аббат (монастырь немесе аббаттық бастығы)

25
abbr

(кейде abbrev) (қысқарған деген мағынаны білдіреді) abbreviated (аббревиатура), abbreviation сөздерінің қысқарған түрі

26
abbreviate [ә'bri:vieit] v

сөзді, сөз тіркесін қысқарту, аббревиациялау * ~ smth (to smth) м.: Doctor = Dr.

27
abbreviation [ә,bri:vi'ei∫әn] n

1.қысқарту, аббревиация 2.қысқарма, аббревиатура, сөздің қысқарған түрі м.: September = Sept, Great Britain = GB

28
ABC [,ei bi: 'si:] n

1.әліпби, алфавит 2.негізгі, бастама •~ of gardening – бағбандық негізі, әліпбиі 3. (idm) * easy as ~ қарапайым, жеңіл

29
abdicate ['æbdikeit] v

1.(тақтан) бас тарту, безу, таю •King Edward VIII ~d in 1936 – Король Эдуард VIII тақтан 1936 ж. безді 2.(лауазымнан, биліктен) бас тарту, таю, безу

30
abdication [,æbdi'kei∫n] n