Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
11
abandoned [ә'bændәnd] adj

1. тасталған, қаңырап қалған, қараусыз қалған •an ~ car – иесіз қалған көлік 2. әдепсіз, дөрекі, арсыз

12
abandonment [ә'bændәnmәnt] n

1. тастау(-шылық), тастап кету(-шілік), бас тарту(-шылық) 2.қаңырап қалу(-шылық)

13
abase [ә'beis] v

1.қорлау, кемсіту, намысына тию 2.(шенін) төмендету

14
abasement [ә'beismәnt] n

1.қорлық, кемсітушілік, намысына тию 2.(шенін) төмендету

15
abash [ә'bæ∫] v

ұялту, қызарту, ыңғайсыз жағдайға түсіру

16
abashed [ә'bæ∫t] adj

~ (at/by smth) ұялған, абыржыған, қызарған embarrassed •His boss’s criticism left him feeling rather ~. – Бастығының сыны оны абыржытып тастады.

17
abashment [ә'bæ∫mәnt] n

ұял(т)у, абырж (ыт)у, қызару, т.с.с.

18
abate [ә'beit] v

1.(жел, шу, ауру, т.б.ж.) әлсіре(т)у, азай(т)у, бәсеңде(т)у, саябырс(ыт)у •People are campaigning to ~ the noise in our cities. - Жұрт қалалардағы шуды азайту жөнінде науқанға қатысуда. 2.(салық, баға ж.) төменде(т)у, түсіру 3.(заң) бұзу, болдырмау

19
abatement n

20
abattoir ['æbәtwɑ:(r)] n

қасапхана = slaughterhouse (slaughter)