Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Посвящается ко Дню Астаны
Астана күніне арналады
Dedicated to Astana Day
Dictionary
Select a letter
A B C D E F G H I
1
A, a I [ei] n

(pl A's, a's [eiz]) 1. ағылшын алфави- тінің бірінші әрпі • 'Ann' begins with (an) 'A'. – «Әнн» (Энн, Анна) жазылғанда 'A'-дан басталады. • from A to B - бір жерден екінші жерге • from A to Z - басынан аяғына дейін, толығы- мен, түк қалдырмай 2. (муз) алтыншы нота – ля 3. (оқудағы) жоғары баға • to get (an) A/'A' in biology - биологиядан 'A' алу 4.(заттың, т.с.с. алғашқы екендігін немесе бірінші, жоғары дәре- желілігін көрсету үшін қолданылады) 5. (idm) A 1 [,ei 'wʌn] (ауызекі) керемет ғажап, тамаша, бірінші дәрежелі •an ,A1' dinner тамаша ас

2
a-, a II [ә-] pref

(префикс) (бастапқыдағы on префиксінің өзгерген түрі) 1.предикативті сын есімдерде және үстеулерде м.: abed, asleep, afoot, ashore (төсекте, ұйқыда, жаяу, жағада (судың)) 2.(келесі өз тіркестерінде) м.: to go a begging (қайыршылыққа түсу), м.: to go a hunting (аңға шығу)

3
aardvark ['ɑ:dvɑ:k] n

(зоол) тропикалық құмырсқа жегіш аң

4
aardwolf ['ɑ:dwulf] n

(зоол) жер қасқыры

5
abaca ['æbәkә] n

абака, манила кендірі (кендір жібі)

6
aback [ә'bæk]

1. adv артқа, арт жақтан, арт жағымен •to stand ~ - қашық, шетте тұру, жалтару 2.(phr v) to take sb ~ - аңырту, састыру, есеңгірету, таң қалдыру

7
abacus ['æbәkәs] n

(pl -cuses [-kasiz]) n шот, есеп-шот (есептеу үшін қолданылатын құрал, құрылымы: төрт бұрышты рама, ішкі жағында темір желілер, ал оларға арлы-берлі қозғалатын дөңгелекшелер кигізілген)

8
Abaddon [ә'bædәn] n

1.(інжіл) Авадон (тұңғиық періштесі) 2.(кітаби) тозақ

9
abaft [ә'bɑ:ft; US ә'bæft]

1. adv (теңіз.) кеменің арт жағында (кормада), кеменің арт жағына қарай (кормаға қарай) 2. prep. (теңіз.) кеменің арт жағына (кормаға) жақындау тұста; соңында, артында •~ the mainmast – грот-мачтаның артында

10
abandon [ә'bændәn]

A.v 1.тастау, тастап кету, бас тарту, қаңырап қалу •a baby ~ed by its parents - әке-шешесі бас тартқан сәби •an ~ed car, dwelling, village, fort – тасталған, қаңырап қалған көлік, тұрақ, ауыл, қамал •They ~ed their lands and property to the invading forces. – Олар өз жерлері мен мүліктерін жаулаушыларға қалдырып кетті. 2.бас тарту, доғару, тастау, күдер үзу •to ~ a project, plan, scheme - жобадан, схемадан бас тарту •to ~ the habit - әдетті тастау, доғару • Не ~ed all hope – Ол үміттен күдер үзді. 3. ~ oneself to smth қайғыға, сезімге берілу, бой алдыру •He abandoned himself to despair.- Ол үмітсіздікке бой алдырды. В.n шектен тыс еркіндік, әдепсіздік, жүгенсіздік •He signed cheques with careless ~. – Ол чектерге бас-көзі жоқ қол қоя берді.