Англо-Казахский Oнлайн Cловарь

English-Kazakh Online Dictionary

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Glossary

Term begins with:

ABCD  |  Все

a fortiori

[,ei ,fɔ:ti'ɔ:rai] adv (латын) дәл, нақ осы себепті •If he can afford a luxury yacht, then ~ he can afford to pay his debts. – Оның қымбат яхтаға шамасы жетсе, дәл осы себепті де оның өз қарызын өтеуге мұршасы бар.

a II

[ә; ei] (кейде an [әn; æn] нақсыз артикль (бұл артикль аталған заттың, нәрсенің әңгіме болған уақытқа дейін мәлім я нақты болмағандығын, көптің бірі екендігін көрсетеді. Сөз дауыссыз дыбыстан басталса артикль “a” түрінде, ал дауысты дыбыстан басталса “an” түрінде және ылғи да сөздің алдынан қойылады) 1.(бір, біреу деген мағынада) • a man, hotel, girl, committee, unit, U-turn •an egg, aunt, uncle, hour, X-ray, MP, L-plate 2. (өзінен кейінгі сөзбен немесе сөз тіркесімен шектелген абстракты зат есімнің алдына қойылады) •There was still an abundance of food when we arrived – Біз келгенде ол жерде ішіп-жем әлі де мол болатын. • We need someone with a good knowledge of German. – Бізге неміс тілін жақсы білетін біреу керек. 3. (әр, әрбір, кез-келген деген мағынада) •A horse is a quadruped. – Жылқы – төртаяқты (жануар). •An owl can see in the dark. – Үкі түнде көре алады. (бұл жерде ойша «жылқы» мен «үкі» сөздерінің алдына «әрбір», кез-келген» сөздерін қоюға болады) 4. (ештеңе, бірнәрсе деген мағ.) •He didn’t tell us a thing of his holiday. – Ол өзінің демалысы жайлы бізге ләм демеді. • She is not going to tell a word about this. – Ол бұл туралы тіс жармақ емес. 5. •a friend of mine – менің (бір) досым •a habit of Sally’s – Сәллидің (бір) әдеті 6. (қатар келген екі зат есімнің алдына қойылады) •a cup and saucer •a fork and knife 7. (мөлшерді, мерзімді т.с.с. білдіреді) •£2 a kg – килограмы 2 фунт стерлинг •800 words a day – күніне 800 сөз 8.(көбінесе дөрекі, біреуге теңегенде қолданылады) •My boss is a little Napoleon. – Менің бастығым - кішкене Наполеон. 9.(қызметті, кәсіпті не дәрежені көрсеткенде қолданылады) •My mother is a solicitor. – Менің шешем – адвокат. •My brother is a club supporter. – Бауырым – клуб жақтасы. 10. (біреудің еңбегі, туындысы деген мағ.) •This painting is a Picasso. – Бұл сурет Пикассоныкі. •This is a Qasteev. – Бұл Қастеевтің суреті. 11.(little, few, good сын есімдерінің және санды зат есімдердің алдына келеді) •a little (time, happiness) water •a dozen (он екі), a score (жиырма), a few (books) days (бірнеше кітап, күн) 12.(all of, many of т.с.с. сөз тіркестерінен кейін келеді) •all of a size – бәрінің де размері (көлемі) бірдей, шамалас 13.біреу •a Mr. Bruce Morgan – Брюс Морган мырза деген біреу

a la carte    

[,α: lα: 'k α:t] (ресторандағы тағам ж.) заказ бойынша, менюден

a la mode

[,α: lα: 'mәud] adj, adv 1.сәнді, сәннің соңғы түріне сай 2.(US) (тағам ж.) балмұздақпен бірге берілетін •apple pie ~ - балмұздақ қосып берген алма пирогі

a posteriori

[,ei ,pɒsteri'ɔ:rai] тәжірибеге сүйене отырып жасалған пайым, болжам apostle [ә'pɒsl] n 1. (діни) (кейде Apostle) әулие, апостол 2.уағыздаушы, діни жетекші